Regulamin szkoleń - MEI Academy - szkolenia z medycyny estetycznej dla lekarzy
Pozostańmy w kontakcie
ul. Inżynierska 27a U2, 53-228 Wrocław
szkolenia@mei.pl
tel. 663 000 636
Cofnij

Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń organizowanych przez MEI sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 53-228, ul. Inżynierska 27a U2, NIP: 8943166356. Regulamin obowiązuje od dnia 30.11.2021 r.

§1. Organizator szkoleń

1. MEI sp. z o. o. zwany później Organizatorem organizuje kursy medyczne w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń, przedstawionych na stronie academy.mei.pl.

§2. Szkolenia

1. Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń.
2. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach.
3. Zajęcia odbywają się w salach i gabinetach dydaktycznych wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny oraz wyposażenie pomocnicze.
4. Kursy medyczne składają się z części teoretycznej i praktycznej.
5. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.
6. Część praktyczna szkoleń obejmuje ćwiczenie zabiegów pod nadzorem lekarza wykładowcy.
7. Kursy odbywają się w trybie stacjonarnym.

§3. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

1. W szkoleniach oraz warsztatach dla praktyków oferowanych przez Organizatora mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, legitymujące się tytułem Lekarza lub Lekarza Stomatologa.
2. Osoby pełnoletnie w trakcie studiów lekarskich lub lekarsko-dentystycznych, mogą uczestniczyć w szkoleniach oraz warsztatach dla praktyków oferowanych przez Organizatora, w zakresie ustalanym indywidualnie.
3. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminem Szkoleń oraz przesłanie wypełnionego zgłoszenia na wybrane szkolenie poprzez formularz rejestracyjny on-line dostępny na stronie internetowej lub poprzez inną dopuszczalną formę zgłoszenia: telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS) pod numerem telefonu podanym na stronach internetowych lub drogą mailową na adresy mailowe podane na stronach internetowych.
4. Przesłanie formularza rejestracyjnego online, rejestracja telefoniczna (w tym za pośrednictwem SMS) lub rejestracja za pośrednictwem drogi mailowej jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty po stronie Zamawiającego. Dokonanie rejestracji w każdej z w/w form jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Szkoleń.
5. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata 100% należności za szkolenie w terminie podanym lub uzgodnionym przez Organizatora.
6. Po upływie terminu 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
7. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń o udziale w szkoleniu/warsztacie oraz zawarciu umowy decyduje kolejność otrzymania zgłoszeń przez Organizatora.
8. Organizator zastrzega możliwość zmiany ilości i rodzajów zabiegów podczas trwania kursów.

§4. Warunki płatności

1. Wysokość opłaty za szkolenie jest zgodna z obowiązującym terminarzem i cennikiem szkoleń zamieszczonym na stronie internetowej.
2. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat, poczęstunek. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, noclegów, dojazdu, wyżywienia oraz opłat parkingowych.
3. Płatność za szkolenia należy dokonywać w formie przelewu bankowego na konto bankowe zawarte w wystawionej fakturze.
4. Ceny szkoleń są podane w złotych polskich.
5. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie dofinansowania przez Instytucje Finansujące.
6. W przypadku nieotrzymania dofinansowania na szkolenie zawodowe w wysokości co najmniej 70% kwoty szkolenia, zrezygnowania z innych przyczyn, nie otrzymania dofinansowania, anulacji zawartej umowy z operatorem środków, Przedsiębiorca zobowiązuje się do pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100% tj. pełna wartość szkolenia dla Wykonawcy usługi rozwojowej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
7. Zapisując się na szkolenie kupujący niniejszym upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
8. Rejestrując się na szkolenie Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, która zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

§5. Zmiany terminu i miejsca szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca szkolenia, a także do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, z przyczyn organizacyjnych lub losowych.
2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn losowych.
3. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku, gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym fakcie poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.
4. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu uczestnictwa na szkolenie.
5. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z przyczyn Organizatora, dokonane wpłaty będą zwracane w terminie 10 dni roboczych od planowanej daty zakończenia szkolenia.
6. Organizator poinformuje także drogą mailową o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
7. Zamawiający nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.
8. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa tylko przez kontakt z osobą koordynującą nabór na dane szkolenie.
9. Rezygnacje z uczestnictwa w szkoleniu, czy warsztacie należy zgłosić mailowo lub telefonicznie najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia.
10. Organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej kwoty osobom, które odwołały szkolenie w terminie do trzech tygodni przed planowanym terminem. 50% wpłaconej kwoty Organizator zatrzymuje na poczet pokrycia kosztów organizacji szkoleń dla danego uczestnika. Osoby, które nie odwołają rezerwacji w ww. terminie obciążone zostaną 100% wartości kwoty wpłaconej.

§6. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

1. Część teoretyczna kursu medycznego nie przewiduje formalnego sposobu indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy. Nabycie wiedzy jest weryfikowane przez wykładowcę podczas części praktycznej kursu medycznego.
2. Kursy medyczne wszystkich typów dokumentowane są, po zakończeniu, certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności.

§7. Zakres obowiązków szkoleniowców

1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program kursu medycznego (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.
2. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.
3. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych.
4. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, ażeby kurs medyczny oparty był na aktualnych osiągnięciach i wiedzy, a także prawach autorskich do przedstawianych materiałów.
5. Wykładowca jest zobowiązany prowadzić część teoretyczną kursu medycznego w kontakcie z uczestnikami, rezerwując czas na wyjaśnienie wątpliwości, na pytania i odpowiedzi, umożliwiając dyskusję w wybranym indywidualnie trybie, tj. w trakcie lub na zakończenie kursu. Wykładowca oraz treść kursu medycznego, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej dobrowolnej ankiecie wypełnianej przez uczestników.

§8. Odpowiedzialność

1. MEI sp. z o. o. zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
2. MEI sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za:
a) Należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu medycznego lub programu;
b) Odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;

§9. Opieka poszkoleniowa

1. Po ukończeniu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje opieka poszkoleniowa, w trakcie której uczestnik szkolenia ma możliwość kontaktu z trenerem, w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej szkolenia, w którym uczestniczył. Opieka poszkoleniowa obowiązuje w okresie do 1 roku czasu od daty zakończenia szkolenia.
2. Zamawiający chcący zgłosić uwagi organizacyjne i szkoleniowe, zobowiązany jest dokonać tego w terminie nie dłuższym, niż 7 dni od zakończenia szkolenia.

§10. Dane osobowe

1. Dane osobowe uczestników szkoleń/warsztatów przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji umowy uczestnictwa w szkoleniach lub warsztatach i ich prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu własnych produktów. Organizator gwarantuje uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów innym osobom lub instytucjom, chyba, że Uczestnik wyrazi na to pisemną zgodę. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

§11. Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkoleń/warsztatów mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie spotkania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania zniżek, rabatów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla grup oraz stałych partnerów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za;
a) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Organizatora;
b) szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;
c) ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników warsztatów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2021 roku.

Używamy plików cookies. Szczegóły na stronie: Polityka prywatności